Skip to main content
x

วิทยาศาสตรบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) (Bachelor of Science (Aquaculture) )

Type
Bachelor (ISCED 2011 level 6)
Language

Thai

Duration 8 semesters
Cost 24000 Baht/Year

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

หัวข้อรายละเอียด

ชื่อหลักสูตร

ชื่อภาษาไทย : เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

ชื่อภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Aquaculture

ชื่อปริญญา

ชื่อเต็มภาษาไทย : วิทยาศาสตรบัณฑิต (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

ชื่อย่อภาษาไทย : วท.บ. (เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ)

ชื่อเต็มภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science (Aquaculture)

ชื่อย่อภาษาไทย : B.Sc. (Aquaculture)

จำนวนหน่วยกิตที่เรียนตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 136 หน่วยกิต

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา

1. นักวิชาการประมงในหน่วยงานของรัฐ และเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

2. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการในหน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ

3. พนักงานขายและส่งเสริมการขายอาหารและเคมีภัณฑ์สัตว์น้ำ

4. เจ้าของธุรกิจฟาร์มเลี้ยงสัตว์น้ำ หรือร้านขายสินค้าที่เกี่ยวกับสัตว์น้ำ

5. ผู้สอนและวิจัยทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

6. ศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ มหาวิทยาลัยชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ

ตัวอย่างวิชาที่น่าสนใจ

1. การเพาะเลี้ยงกุ้งทะเล

2. การเพาะพันธุ์ปลา

3. การเพาะเลี้ยงสาหร่าย

4. การเพาะเลี้ยงปูทะเล

5. การเพาะเลี้ยงหอยทะเล

6. การเลี้ยงปลาสวยงาม

7. โรคและปรสิตสัตว์น้ำ

8. คุณภาพน้ำทางการประมง

9. อาหารและการให้อาหารสัตว์น้ำ

10. พันธุศาสตร์สัตว์น้ำ

ลักษณะการเรียนการสอน

1. จัดการเรียนการสอนโดยเน้นความรู้และทักษะปฏิบัติจริงที่นักศึกษาสามารถนำไปใช้ต่อยอดในการทำงานได้ในอนาคต

2. เน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้วิชาการด้วยการฝึกการนำเสนองานโดยเฉพาะการจัดทำสื่อเทคโนโลยีดิจิตัล เพื่อให้สอดคล้องกับการศึกษาแนวใหม่ตอบรับนโยบายประเทศไทย 4.0

3. เน้นการสอนทุกรายวิชาด้วยภาษาอังกฤษอย่างน้ำ 50% ของรายวิชาเพื่อให้นักศึกษามีพื้นฐานการใช้ภาษาอังกฤษที่ดี ซึ่งเป็นผลดีต่อการทำงานในอนาคต

4. เน้นการเสริมสมรรถนะวิชาชีพในการปฏิบัติงานอย่างเข้มข้น จากการฝึกงาน และสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการภายนอก ทั้งในหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนชั้นนำทางด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ

5. เน้นให้นักศึกษาทำกิจกรรมเสริมหลักสูตรในโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการทั้งในและต่างประเทศ เพื่อช่วยพัฒนาศักยภาพ และเสริมประสบการณ์ชีวิตให้กับนักศึกษา

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา

4  ปี

1. ม.6 หรือเทียบเท่า

2. ปวช. สาขาประมงเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำการจัดการประมง เกษตรกรรมสัตวศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่ใกล้เคียงหรือเทียบเท่า

3. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.00

เทียบโอน

1. ปวส. สาขาที่ตรงหรือสัมพันธ์กับสาขาวิชาทางด้านการประมงโดยวิธีเทียบโอนผลการเรียน

2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 3 ภาคการศึกษาไม่น้อยกว่า 2.50

การคัดเลือกผู้เข้าศึกษารับนักศึกษาไทย

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 96,000 บาท / ค่าเทอม (เหมาจ่าย) 12,000 บาท ต่อเทอม

ระยะเวลาการศึกษา4 ปี

Structural components
Thesis/Dissertation
Laboratory training
Practical/Field work
Language training
Research Project

ISCED Categories

Project management
Personal skills and communication
Ocean Literacy
Biology
Biotechnology
Ecology
Conservation and environmental management
Statistics
Aquaculture
Veterinary sciences