Pasar al contenido principal
x

วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมง) (Bachelor of Science (Fisheries Science) )

Tipo
Doctorado (ISCED 2011 nivel 8)
Idioma

Tailandés

Duración 8 semesters
Costo 24000 Baht/Year

ชื่อหลักสูตร

ภาษาไทย : หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง
ภาษาอังกฤษ : Bachelor of Science Program in Fisheries Science

ชื่อปริญญาและสาขาวิชา

ชื่อเต็ม (ภาษาไทย) : วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์การประมง)
           ชื่อย่อ (ภาษาไทย) : วท.บ. (วิทยาศาสตร์การประมง)
ชื่อเต็ม (ภาษาอังกฤษ) :  Bachelor of Science (Fisheries Science)
         ชื่อย่อ (ภาษาอังกฤษ) : B.Sc. (Fisheries Science)

ปรัชญา

            หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การประมง (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2558) มุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถในด้านวิทยาศาสตร์การประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำ และการจัดการอย่างยั่งยืน มีทักษะและประสบการณ์การเรียนรู้และการฝึกปฏิบัติ พร้อมสำหรับการทำงาน การแก้ปัญหาและการพัฒนาความรู้ในสาขาวิชาการ  และวิชาชีพด้านการประมง มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณตามหลักวิชาการ

การวัดผลและการสำเร็จการศึกษา

  1. ให้เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การศึกษาขั้นปริญญาตรี พ.ศ. 2555 หมวดที่ 8 ข้อ 29 หรือเป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับปรุงใหม่
  2. สอบผ่านทุกรายวิชาในกลุ่มพื้นฐานวิชาชีพ และต้องได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือต้องได้ระดับคะแนน   แต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า C
  3. สอบผ่านเกณฑ์การทดสอบมาตรฐานความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศขั้นพื้นฐาน สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ตามประกาศของมหาวิทยาลัย (อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 816/2552)
  4. เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการให้ครบทุกด้าน รวมทั้งสิ้น ไม่น้อยกว่า 60 หน่วยกิจกรรม ตามประกาศของมหาวิทยาลัย (อ้างอิงตามประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 1668/2557)
Componentes estructurales
Tesis/Disertación
Entrenamiento de laboratorio
Trabajo práctico/ de campo
Entrenamiento de idioma
Proyecto de investigación

Categorías CINE (ISCED)

Manejo de proyectos
Competencias personales y comunicación
Cultura oceánica
Gestión operativa de logística y envío
Biología
Biotecnología
Ecología
Conservación y gestión ambiental
Estadística
Acuacultura
Pesquerías