Pasar al contenido principal
x

II Stopnia Nawigacja (Master in Navigation )

Tipo
Master (ISCED 2011 level 7)
Idioma

Polaco

Duración 3 semesters
Costo $331-637 USD/Month

tudia drugiego stopnia na kierunku nawigacja ukierunkowane są na kształcenie specjalistów dla potrzeb szeroko pojętej gospodarki morskiej. Studia te mają przygotować słuchaczy, przede wszystkim, do działalności produkcyjnej w gospodarce morskiej, w zakresie nawigacji oraz do działalności dydaktycznej i naukowej w ośrodkach szkoleniowych i naukowych.

Absolwent kierunku studiów nawigacja uzyska w trakcie trwania studiów bardzo dobre przygotowanie teoretyczne i zdobędzie umiejętności praktyczne niezbędne w przyszłej pracy. Umiejętności praktyczne rozwijane w trakcie studiów umożliwią absolwentowi pełnienie wachty morskiej i dowodzenie wachtą morską z wykorzystaniem nowoczesnych systemów i urządzeń nawigacyjnych; począwszy od ich przygotowania, w tym uwzględnienia ich ograniczeń, poprzez bieżącą kontrolę pracy, skończywszy na analizie dokładności.

Studia na kierunku nawigacja przygotowują absolwentów do pracy w następujących obszarach działalności:

  • nawigacji morskiej;
  • administracji portowej i terenowej;
  • dydaktycznej, szkoleniowej i naukowej;
  • produkcyjnej, w zakresie tworzenia systemów wspomagania prac kartograficznych i hydrograficznych oraz systemów informacji przestrzennej.

W ramach przedmiotów specjalistycznych szczególną uwagę zwraca się na właściwe przygotowanie absolwentów do wypełniania funkcji pracowników Urzędów Morskich i instytucji związanych z gospodarką morską.

Praktyczny wymiar dużej części zajęć przygotuje absolwentów do samodzielnej i zespołowej pracy zawodowej. Studiowanie na tym kierunku wiąże się z wykształceniem samodzielności myślenia, krytycyzmu, odwagi intelektualnej i umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach typowych i niestandardowych. Studenci muszą też posiąść umiejętność kojarzenia interesów grupowych z interesami jednostkowymi oraz elastyczność w modyfikowaniu postaw własnych i przyszłych współpracowników.

Zagadnienia związane z szeroko pojętą nawigacją morską mają kluczowe znaczenie nie tylko dla bezpiecznej żeglugi, lecz również dla utrzymania i rozwoju portów, odnawialnych źródeł energii morskiej i poszukiwania surowców mineralnych oraz zarządzania dnem morskim i strefą brzegową. Z uwagi na powyższe, niezbędne jest także wykształcenie potrzeby ciągłego dokształcania się, podnoszenia kwalifikacji zawodowych, odpowiedniego określania priorytetów, gotowości do podejmowania nowych wyzwań zawodowych, odpowiedzialności i potrzeby przestrzegania etyki zawodowej.

Zgodnie ze standardami współczesnego rynku pracy absolwenci będą posiadali umiejętność wykorzystania techniki komputerowej i posługiwania się językiem angielskim w typowych sytuacjach zawodowych.

Proceso de aplicación

Oportunidades de financiamiento/becas

Prerrequisitos

Kontakt z komisją rekrutacyjną dla kandydatów na studia cywilne na kierunku nawigacja na rok akademicki 2020/2021:

e-mail: rekrutacja.wniuo@amw.gdynia.pl
tel.: 261-262-561 – dyżury informacyjne w dni robocze, w godz. 900 – 1500

Categorías CINE (ISCED)

Navegación y náutica