Overslaan en naar de inhoud gaan
x

วิทยาศาสตรบัณฑิต (ประมง) - คณะทรัพยากรธรรมชาติ (Bachelor of Science (Fisheries) - Faculty of Natural Resources )

Type
Bachelor (ISCED 2011 level 6)
Taal

Thai

Tijdsduur 8 semesters
Cost 9000 Baht/Year

พ.ศ. 2530 จังหวัดสกลนคร แจ้งไปยังกระทรวงศึกษาธิการ ขอจัดตั้งวิทยาลัยเกษตรกรรมขึ้นในพื้นที่ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร ในการพิจารณาของทางราชการเป็นว่ายังไม่สมควรจัดตั้งวิทยาลัยเกษตรกรรมในจังหวัดสกลนครที่ขอ จึงให้ชะลอการจัดตั้งไว้ก่อน

ต่อมาเมื่อวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2532 กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลพิจารณาความเป็นไปได้ ในการจัดตั้งสถาบันวิจัยและฝึกอรมาการเกษตรสกลนคร ในที่ดินทำเลเลี้ยงสัตว์ตำบลแร่ อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร สถาบันเทคโนโลยีราชมงคลจึงได้ทำการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในทางด้านต่าง ๆ แล้วมีความเห็นชอบว่า สถานที่ดังกล่าวมีความเหมาะสมแก่การทดลองวิจัยทางการเกษตร หากจัดตั้งสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนครขึ้น สามารถอำนวยความสะดวกแก่การประกอบอาชีพของราษฎรอย่างยิ่ง และยังส่งผลต่อการศึกษาสาขาวิชาเกษตรกรรมของนักศึกษา โดยตรงอีก

จากนั้นกระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติให้ใช้ที่ดินทำเลเลี้ยงสัตว์ข้างต้นเป็นสถานที่ตั้งและโครงการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักงาน ก.พ. สำนักงบประมาณ และคณะรัฐมนตรี ในการประชุมศึกษาเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2532 มติเห็นชอบด้วยกับโครงการจัดตั้งสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร และอนุมัติให้บรรจุโครงการ ฯ เข้าไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร ในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติ ก่อตั้ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 2548 จึงเปลี่ยนชื่อจากสถาบันวิจัยและฝึกอบรมการเกษตรสกลนคร เป็นคณะทรัพยากรธรรมชาติ มีภารกิจหลักตามมาตรฐานสถาบันอุดมศึกษา คือ ด้านการเรียนการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชากรแก่สังคมและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี จำนวน 7 หลักสูตร ดังนี้ หลักสูตรพืชศาสตร์ หลักสูตรประมง หลักสูตร สัตวศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร หลักสูตรผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพ และความงาม หลักสูตรเทคโนโลยีภูมิทัศน์ และหลักสูตรการแพทย์แผนไทย ระดับปริญญาโท ดำเนินจัดการเรียนการสอนหลักสูตรเทคโนโลยีการผลิตสัตว์

ปรัชญา (Philosophy)

มุ่งผลิตบัณฑิตให้ “คิดได้ ทำเป็น เน้นคุณธรรม และจริยธรรม”

ปณิธาน (Determination)

รู้หน้าที่ สามัคคี มีคุณธรรม มุ่งมั่นพัฒนางาน บูรณาการเพื่อส่วนรวม

วิสัยทัศน์ (Vision)

คณะทรัพยากรธรรมชาติเป็นผู้นำในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ วิจัย บริการวิชาการ และสร้างนวัตกรรมด้านอาหาร สุขภาพและบริการ สำหรับผู้สูงอายุระดับภูมิภาคภายใน 5 ปี

Structurele componenten
Thesis/Dissertation
Laboratory training
Practical/Field work
Language training
Research Project

ISCED Categories

Projectmanagement
Persoonlijke vaardigheden en communicatie
Oceaangeletterdheid
Logistiek en bedrijfsvoering scheepsvaart
Biologie
Ecologie
Conservatie en milieumanagement
Statistiek
Visserij