Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Vann og miljø (Water and Environment )

Taal

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Datum 2021-01-11 - 2021-05-07

Emnet omhandler viktige utfordringer og løsninger innen vann- og miljøteknikk, og er delt inn i tre hovedtema. Det første temaet introduserer hovedutfordringene innen vann og miljø, som klimaendringer og vannforurensning. Det andre temaet gir en oversikt over løsninger for vassdrag og vannkraft, herunder vannkraftens rolle nasjonalt og internasjonalt, hydrologiske beregninger og vassdragsregulering, miljøforhold ved vannkraft, samt flom og erosjon i vassdrag. Det tredje temaet gir en oversikt over løsninger i systemer for byers vannforsyning og avløp, med forklaring av systemenes oppbygging og funksjon, vannkilder og vannkvalitet, samt tekniske løsninger for overvann og spillvann, ledningssystemer, og rensing av vann og avløp.

Learning outcomes

Emnet skal gi studentene en introduksjonsforståelse innen feltet vann- og miljøteknikk. De skal kunne gjøre rede for viktige utfordringer mht vannkraft, energibruk og klimaendringer samt press på vannressurser. Studentene skal kunne forklare hva som er sentrale strategier og løsninger i tekniske systemer for vannforsyning og avløp, innen hydrologi, vassdrag og vannkraft. Studentene skal kunne utføre enkle beregninger for dimensjonering og vurdering av prosesser og tekniske løsninger innen fagfeltet. De skal også kunne redegjøre for levedyktighet i et bærekraftperspektiv. Gjennom dette kurset skal studentene også få et grunnlag for å forstå hva som tilbys av videre studiemuligheter innen vann- og miljøteknikk samt interessante arbeidsoppgaver ute i bransjen.

Kunnskap:

Kandidaten skal ha kunnskap om

  • hovedutfordringene innen feltet vann- og miljøteknikk
  • strategier og løsninger innen tekniske systemer for vassdrag og vannkraft, vannforsyning og avløp

Ferdigheter:

Kandidaten kan

  • skissere teknisk oppbygging av vann- og miljøtekniske anlegg som vannkraft, vannforsyning og avløp
  • forklare enkle sammenhenger og utføre enkle beregninger for elementer i slike anlegg

Generell kompetanse:

  • Forstå betydningen av miljøhensyn innen BM-feltet og hvordan man kan arbeide med dette i retning bærekraftig infrastruktur.

Files/Documents