Overslaan en naar de inhoud gaan
x

Sjøforsikring og avtale/kontraktsrett (Maritime Insurance Contracts and Contract Law )

Taal

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Datum 2021-01-11 - 2021-05-07
Faglig innhold
 • Sjøloven, Sjøsikkerhetsloven
 • P&I forsikring, Transportforsikring, Kaskoforsikring
 • Forsikringens omfang, Forsikringstakers og sikredes forhold Assurandørens erstatningsansvar
 • Premie - Erstatningsoppgjøret
 • Medforsikring, Forholdet mellom hoved- og ko-assurandør
 • Innføring i juridisk metode
 • Avtalerettens særpreg, vilkårene for at en avtale er sluttet, ugyldige avtaler,
 • avtaleinngåelse ved fullmakt.
 • Kontraktsrettens særpreg
 • hva det innebærer at det er inngått en bindende avtale,
 • hvilke rettigheter og plikter har partene i et kontraktsforhold,
 • hvilke sanksjoner som står til partene disposisjon ved mislighold

Learning outcomes

Kunnskap:

 • dokumentere god kunnskap rundt metodikken en skal bruke for å løse juridiske problemer.
 • dokumentere god kunnskap og forståelse av de lover og regler som skal til før en kontrakt er bindene
 • bruke juridisk, vitenskapelig metodikk og arbeidsmåter til utvikling av skriftlige rapporter
 • dokumentere god kunnskap innen sjøforsikring og sjørett
 • dokumentere innsikt og forståelse av forsikringsavtaler, lover, regler som gjelder sjøforsikring
 • selvstendig oppdatere sin kunnskap innen fagområdet, både gjennom litteratursøk, kontakt med fagmiljøer og ved revisjon av egen praksis

Ferdigheter:

 • beskrive inngående de forskjellige forsikringstyper - dekning og begrensning.
 • arbeide selvstendig og løse enkle havarioppgjør innen fagområdene kasko og P&I
 • lese og vurdere riktigheten av mer kompliserte forsikringsoppgjør.
 • forklare avtalerettens hovedprinsipper herunder vilkårene for at en avtale er sluttet, ugyldige avtaler og avtaleinngåelse ved fullmakt
 • forklare hva det innebærer at det er inngått en bindende avtale, dvs. hvilke rettigheter og plikter partene har i et
 • kontraktsforhold, herunder
 • forklare hvilke sanksjoner som står til partene disposisjon ved mislighold, endringer i partenes ytelser etter at
 • kontrakt er inngått, prestasjonshindringer mv.

Kompetanse:

 • evne til å vurdere miljømessige, etiske og økonomiske konsekvenser av sjøtransport i et globalt perspektiv og kunne realisere denne kunnskapen gjennom sin videre yrkeskarriere
 • evne til å vurdere om en avtale som er inngått er bindene etter gjeldene regler, hvilke rettigheter og plikter partene
 • har i et kontraktsforhold samt hvilke sanksjoner som står til partene disposisjon ved mislighold endringer i
 • partenes ytelser etter at kontrakt er inngått.
 • evne til å delta aktivt i faglige diskusjoner og ha evne til å dele sine kunnskaper og erfaringer med andre og bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet
 • evne til å formidle faglig informasjon både skriftlig og muntlig

Files/Documents

ISCED Categories

Marien and maritiem recht