Skip to main content
x

Fartøyprosjektering (Design of Marine Vehicle )

Language

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Date 2021-01-11 - 2021-05-07

Delta i og koordinere detaljprosjektering av et fartøy basert på godkjent spesifikasjon. Prosjekteringen omfatter utarbeidelse av tegninger og beskrivelser av fartøyet som et hele samt av fartøysystemer slik som skrog, overbygg og dekkshus, lasterom, laste/losse-utstyr, hoved- og hjelpemaskineri, propell og manøverorganer, dekks- og fortøyningsutrustning samt innredning for skipets drift og for underbringelse av offiserer og mannskap. Studenter med gode studieresultater kan gjennom emnet få anledning til å delta i en internasjonal prosjekteringskonkurranse. Arbeid som innleveres for konkurransedeltagelse vil bli kommentert av en bedømmelseskomite oppnevnt av institusjonen.

Prerequisites

Krever opptak til studieprogram:

  • Marin teknikk (MTMART)
Anbefalte forkunnskaper

Emner som er obligatoriske for studentenes fordypningsretninger.

Learning outcomes

Etter fullført kurs skal studentene være i stand til å løse en prosjekteringsoppgave innenfor en gitt frist og i fellesskap med medlemmene i en gruppe som er etablert for å løse oppgaven.
Dette omfatter å

  • Skrive en kravspesifikasjon av et fartøy som skal prosjekteres, få spesifikasjonen godkjent, og legge den tilgrunn for prosjekteringsarbeidet.
  • Bidra til å planlegge og organisere arbeidsdelingen mellom gruppemedlemmene og til gjensidig oppfølging og orientering om fremdriften i den enkeltes arbeid,
  • Som et medlem i gruppen, legge frem en dokumentasjon samlet i en redigert rapport, der prosjekteringsarbeidet og resultatet beskrives med tekst, tegninger og beregninger,
  • Etablere kontakt med en engelsktalende institusjon for å få opplysninger om rapportering av arbeidet og annet av betydning
  • Utføre arbeid som gruppemedlem, herunder foreta beregninger av masse, stabilitet, trim, fremdriftsmotstand, lasteevne og andre relevante egenskaper til det fartøy som prosjekteres, og velge metode og underlag for slike beregninger, samt velge og beregne et passende godhetskriterium, som for eksempel nødvendig fraktrate.
  • Bestemme fartøyets hoveddimensjoner, rominndeling, dypgang og stabilitet,
  • Bestemme nødvendig effekt til fremdrifts- og hjelpemaskineri og gjøre et begrunnet valg av maskineri.

Files/Documents

ISCED Categories

Machinery and operators
Naval engineering