Skip to main content
x

Marin økologi (Marine Ecology )

Language

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Date 2020-08-17 - 2020-12-20

Emnet gir en innføring i generell og marin økologi og dekker sentrale økologiske begrep og mekanismer. Marin økologi er samspillet mellom marine organismer, og organismer og deres miljø. Sentrale tema omfatter:

 • Det abiotiske miljøet;
 • Oseanografi;
 • Populasjonsøkologi og samfunnsøkologi;
 • Interaksjoner mellom miljø og organimser;
 • Biotiske interaksjoner;
 • Livshistorie strategier;
 • Marin produktivitet og bioenergetikk;
 • Viktige pelagiske og bentiske systemer;
 • Menneskeskapte endringer;
 • Praktiske eksempler på marin innovasjon.

Prerequisites

Krever opptak til studieprogram:

 • Biomarin innovasjon (298BMI)
 • Bioteknologi (427BT)
Anbefalte forkunnskaper

MK103112 Innføring i kjemi
MB104314 Marin biologi

Learning outcomes

Kunnskap:

Kandidaten skal:

 • kunne forklare sentrale økologiske begrep og mekanismer;
 • kunne beskrive og sammenligne relevante marine økosystemer;
 • kunne beskrive vikige abiotiske faktorer og deres betydning for marine organismer;
 • kunne forklare utvalgte modeller for biotiske interaksjoner;
 • kunne forklare og gi eksempler på forskjellige livshistorie strategier;
 • kunne beskrive effekter av menneskelig aktivitet på marine systemer.

Ferdigheter:

Kandidaten skal:

 • kunne anvende utvalgte metoder for pelagisk og bentisk prøvetaking;
 • kunne anvende utvalgte laboratoriemetoder for undersøkelse av biologisk materiale;
 • kunne skrive rapport på IMROD format;
 • kunne argumentere for og imot menneskelig påvirkning på marine organismer og marint miljø.

Kompetanse:

Kandidaten skal:

 • ha innsikt i konsekvenser av utnyttelse av havet;
 • kunne diskutere økologiske problemstillinger med fagpersoner på feltet.

Files/Documents

ISCED Categories

Biology
Ecology
Physical and chemical oceanography