Skip to main content
x

Fiskeforvaltning (Fishery Management )

Language

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Date 2021-01-04 - 2021-06-25

Emnets innhold:

Emnet har fire hovedbolker:

  1. Generell fiskebiologi/økologi: interaksjoner og sentrale bestandsregulerende biologiske forhold.
  2. Bestandsundersøkelser: Tema knyttet til fiskeredskap og fangstselektivitet, innsamling av fisk for bestandsanalyser og selve analyseverktøyet for beregning av alder og vekst, overlevingsrater/dødsrater, bestandsstørrelser etc.
  3. Miljøendringer og effekter på fisk: her behandles tema som vassdragsreguleringer, forsuring og spredning av miljøgifter, spredning av invertebrater og fisk, oppdrett av fisk og rømminger, genetiske endringer og bestandsendringer som følge av rømminger og utsetting av fisk, beskatning av bestander og fiskesamfunn.
  4. Samfunnsvitenskapelige tilnærminger til fiskeforvaltning: Tema som behandles er bl.a. deltagelse og rekruttering i sportsfiske og fiskeforvaltning; fisketurisme; fang-og-slipp; konflikter; økonomisk verdsetting; holdninger, normer og atferd til fiskeregler og forvaltning. Å forstå hvilke holdninger, normer og atferd de ulike aktørene (eks. grunneiere, forvaltere, fiskere, fisketurismeentreprenører) har er viktig for å få satt i gang tiltak, dempe konflikter, og oppnå målene i fiskeforvaltningen.

De fire delene viser hvordan tverrfaglig kunnskap kan brukes i forvaltning av fiskeressursen, naturopplevelsen, og næringsmuligheter. Som eksempelvis utarbeiding av driftsplaner og vurdering av miljøtilstand i vassdrag.

Etter hvert av hovedtemaene holdes kollokvier med veiledning der studentene skal bruke og kombinere det lærestoffet som er gjennomgått til å gi begrunnede svar og utredninger om de gitte oppgavene. Her legges det også vekt på å opparbeide kritisk sans hos studentene.

Prerequisites

ZOOL100, ECOL100.

Anbefalte forkunnskaper:

VANN210, ECOL200, ZOOL210.

Learning outcomes

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om biologi og økologi til enkeltarter og fiskesamfunn, innsamling av bestandsdata og analyse av dataene, samt kunnskap om de ulike aktørene sin rolle og syn i fiskeforvaltningen, og så sette denne informasjonen sammen til å vurdere bestandsstatus og aktuelle forvaltningstiltak.

Ferdigheter

Studentene skal kunne fungere som veiledere/konsulenter i spørsmål knyttet til forvaltning av ferskvannsfisk. De skal kunne kombinere biologisk og økologisk kunnskap om enkeltarter og fiskesamfunn, innsamling av bestandsdata og analyse av dataene, samt kunnskap om de ulike aktørene sin rolle og syn i fiskeforvaltningen, og på dette grunnlaget kunne legge opp planer for ulike forvaltningsregimer og høstingsmåter for enkeltbestander og fiskesamfunn i ulike ferskvannsmiljø. Emnet danner dessuten det faglige grunnlaget for å ta videregående emner i fiskeforvaltning/ferskvannsøkologi, og samfunnsvitenskapelige tilnærminger til naturforvaltning, og så kunne starte med masteroppgave innen dette fagområdet. Studenten skal kunne lage enkle faglige rapporter til bruk innen lokal fiskeforvaltning.

Generell kompetanse

Studenten skal etter endt emne være fortrolig med aktører, begreper og prosesser som har relevans for vurdering av fiskebestander og relevansen og effekten av forvaltningstiltak/beslutninger.

Files/Documents

ISCED Categories

Biology
Ecology
Fisheries