Skip to main content
x

Differensiering i akvamedisin (Differentiation in Aquatic Animal Medicine )

Language

Norwegian Bokmål

Course format On-site
Date 2020-08-10 - 2021-06-25

Emnets innhold:

Innhold i Produksjon av laksefisk, farmakologi og fiskevelferd

Undervisningen omhandler smoltifisering, biologi hos laks og rensefisk, velferd hos laks og rensefisk, lakselus/alger/terapi og praktisk gjennomgang av analgesi/anestesi. Undervisningen omtaler prinsipper innen fiskens biologi, generelle prinsipper innen velferd hos fisk inkludert lovgivning og dyrevelferdshensyn ved bruk av fisk som forsøksdyr og prinsipper innen fiskefarmakologi og lovgivning vedrørende medisinrester i næringsmidler og fòr.

Innhold i Diagnostikk og diagnostiske metoder.

Undervisningen omhandler bruk av ulike diagnostiske metoder som anvendes for påvisning av infeksiøse lidelser hos oppdrettsfisk. Dette inkluderer en gjennomgang av metoder som anvendes med praktiske demonstrasjoner (realtime PCR, serologiske metoder, dyrkning av virus)- histologi i fiskehelsepraksis (inkludert bruk av histologi i risikovurdering ved mekanisk håndtering av fisk)- praktisk gjennomføring av uttak og tolkning av resultater (praktiserende veterinær).

Innhold i Vannkvalitet og Fiskehelse

Undervisningen omfatter en gjennomgang av kriterier for bestemmelse av adekvat vannkvalitet hos fisk i settefiskanlegg, metoder for vurdering både for gjennomstrømnings- og resirkuleringsanlegg, samt helserelaterte utfordringer knyttet til avvikende vannparametere. 

Innhold i Klinisk ernæring hos oppdrettsfisk

Ernæring hos karnivore fiskearter. Innføring i og oversikt over betydningen av ernæringen som grunnlag for god helse og effekter av feilernæring. Klinisk ernæring og funksjonell fôring av syk fisk omtales også. 

Innhold i Sykdomskontroll/biosikkerhet/vaksinasjon i akvakultur

Undervisningen omhandler sykdomskontroll i utvidet forstand og tar for seg forebyggelse gjennom vaksinasjon, anvendte biosikkerhetsprinsipper, screening for infeksjoner, gjennomgang av analyseverktøy for å forstå kostnad knyttet til sykdom, interaksjon veterinær/Mattilsynet. 

Innhold i Hospitering i oppdrettsanlegg

Hospitering: Påsitterpraksis hos en praktiserende veterinær/fiskehelsebiolog med involvering i daglig oppgaver / problemstillinger, og dette kan også omfatte besøk på anlegg sammen med driftsansvarlig eller veterinær. Gjennomgang av daglige rutiner på anlegg (fôring, røkting, stell, avklaring av sykdomstilfeller etc.). Hospitering kan foregå hos et av Mattilsynets regionkontorer, hos diagnostiske laboratoratorier (private eller offentlige), hos farmasøytiske selskaper, eller hos ulike laboratorier som arbeider med uttesting av vaksiner/terapeutika til fisk. 

Valgfritt: Innhold faglig og metodisk fordypning relatert til fordypningsoppgaven

Selvstudium og forberedelsesarbeid ut over det som er krevet for å gjennomføre en fordypningsoppgave innenfor 13.5 uker.

Faglig og metodisk fordypning relatert til fordypningsoppgaven ved deltagelse på konferanser, møter og ved selvstudium innen relevant tema.

Valgfritt forsøksdyrlære: Innhold

Å skape interesse og kunnskaper om de varierte oppgavene en forsøksdyrveterinær har. Vi vil se på hva slags karrieremuligheter en veterinær kan ha innenfor forsøksdyr og lære studentene å begynne å tenke kritisk og etisk som en forsker. Å øke studentenes kompetanse i praktisk håndtering og enkle metoder (som for eksempel blodprøve og injeksjonsmetoder) og kirurgiske metoder (som for eksempel OVHV og tanntrekk) av kanin, rotte og mus. I tillegg til å bli kjent med disse artene som forsøksdyr vil vi også se nærmere på de som kjæledyr.

Prerequisites

Fullført 1.-9.semester på veterinærmedisin studiet

Anbefalte forkunnskaper:

Bygger på eksamen i akvamedisin fra 8. semester.

Learning outcomes

Formål Differensiering i akvamedisin 

Undervisningen i differensieringsåret i akvamedisin skal gi studenten inngående teoretisk og praktisk kunnskap om sykdommer i lakseoppdrettet, diagnostikken av disse, prinsipper omkring sykdomskontroll basert vaksinasjon, inkludert underliggende immunologiske mekanismer, anvendelse av biosikkerhetsprinsipper i sykdomskontroll, velferd hos oppdrettsfisk og betydningen av god velferd for å skape gode økonomiske betingelser, og betydning av god ernæring for fiskehelse, kriterier for god vannkvalitet og hvordan denne dokumenteres/analyseres både i gjennomstrømningsanlegg og resirkuleringsanlegg og sammenhengen mellom vannkvalitet og fiskehelse.  

Formål og læringsutbytte Produksjon av laksefisk, farmakologi og fiskevelferd 

Gi studenten en god innføring produksjonsprinsippene for laksefisk, medisinbruk i akvakultur, og introduksjon til fiskevelferd i moderne fiskeoppdrett (med vekt på laksefisk). 

Ved endt undervisning skal studentene kjenne til:

 • Basisprinsippene for absorpsjon, distribusjon, metabolisme og ekskresjon av legemidler i fisk.
 • Være kjent med indikasjoner for bruk og virkemåte for de mest vanlige gruppene av legemidler beregnet på fisk.
 • Basiskonseptene for en toksikologisk risikovurdering og kjenne til og forstå hvordan ADI-, MRL-verdier og tilbakeholdelsestider beregnes.
 • Nasjonal og internasjonal lovgivning om medisinrester i næringsmidler og fòr, og vite om overvåkningsprogrammer for medisinbruk og medisinrester i fisk.
 • Ha gode kunnskaper om kriterier for velferd hos laksefisk.
 • Ha kjennskap til begreper som benyttes innfor fagfeltet velferd og hvordan de defineres.
 • Kjenne til kritiske punkter under produksjonen av laksefisk som har betydning for fiskens velferd.
 • Lovgivning og dyrevelferdsbetraktninger ved bruk av fisk som forsøksdyr. 

Formål og læringsutbytte Diagnostikk og diagnostiske metoder

Gi en oversikt over de viktigste infeksjonssykdommene hos fisk med spesiell vekt på kaldtvannsfisk og diagnostiske prinsipper som anvendes for påvisning av sykdom,

Studentene skal etter endt undervisning:

 • Ha gode kunnskaper om sykdomsfremkallende agens for de viktigste infeksjonssykdommer som rammer kaldtvannsfisk.
 • Ha gode kunnskaper om virulensmekanismer inkludert bakteriell antibiotikaresistens der dette er inkludert i emnet.
 • Være i stand til å forklare basisprinsipper for nasjonal lovgivning om fiskesykdommer.
 • Kunne utføre rutinemessig prøvetaking for diagnostisk undersøkelse etter obduksjon, kunne foreslå preserveringsmetode for prøver for ulike diagnostiske prosedyrer og kjenne til begrensningene med hensyn på mulighet for identifikasjon av agens som forårsaker sykdom.
 • Kunne forstå prinsippene for molekylær karakterisering av en sykdomsfremkallende agens.

Formål og læringsutbytte: Vannkvalitet og Fiskehelse

Gi en oversikt over vannkvalitet i oppdrettsanlegg (ferskvann) med vekt på fysikalsk-kjemiske parametre som definerer god vannkvalitet.

Studentene skal etter endt undervisning:

 • Kunne kriteriene for god vannkvalitet
 • Kjenne til betydningen av vannkvalitet for fisken helse og velferd, særlig negative konsekvenser av dårlig vannkvalitet
 • Kjenne til hvordan man måler/bestemmer vannkvalitet ut fra laboratorieanalyser

Formål og læringsutbytte: Ernæring hos oppdrettsfisk

Gi en oversikt over ernæringens betydning for god fiskehelse (med vekt på laksefisk). 

Studentene skal etter endt undervisning:

 • Ha gode kunnskaper om ernæringsbehov hos laksefisk.
 • Ha kjennskap til næringskilder som anvendes i fôr til laksefisk.
 • Forholdet mellom vegetabilske og marine fôrråvarer i fôr til fisk.
 • Betydningen av anti-næringsstoffer i vegetabilske fôrråvarer.
 • Vegetabilske fôrråvarer og tarmhelse.

Formål og læringsutbytte: Sykdomskontroll/biosikkerhet/vaksinologi i akvakultur

Gi en introduksjon til sjukdomskontroll, biosikkerhetsprinsipper og vaksinasjonsmetoder og -prinsipper i sykdomskontroll i akvakultur (med vekt på laksefisk). 

Studentene skal etter endt undervisning:

 • Ha gode kunnskaper om prinsipper for sjukdomskontroll i akvakultur herunder kunne gi en oversikt over bruk av vaksiner som redskap for å forhindre sykdom hos oppdrettsfisk.
 • Kjenne til basisprinsippene for immunologiske reaksjoner knyttet til vaksinasjon.
 • Kjenne til prinsippene som legges til grunn for god biosikkerhet
 • Ha kunnskaper om systematisering og presentasjon av data som beskriver sjukdom i oppdrettspopulasjoner.
 • Ha kjennskap til virkemidler som benyttes i sjukdomskontroll.
 • Ha kjennskap til metoder for kost-nytte vurderinger av ressurser brukt i sjukdomskontroll.

Formål og læringsutbytte hospitering hos veterinærtjenester/diagnostiske selskaper/farmasøytiske selskaper/Mattilsynet

Gi innsikt i klinisk fiskesykdom / akvamedisin og forstå de grunnleggende prinsippene som er anvendt og krav til en praktiserende veterinær i en akvakulturoperasjon. Etter at undervisningsperioden er fullført, skal studentene ha kunnskap om kliniske tegn ved sykdomsproblemer i oppdrettsanlegg, forstå hvordan man analyserer og diagnostiserer sykdomsproblemer under praktiske forhold samt ha kunnskap om tiltak og forslag til forbedringer og framtidig forebygging av sjukdom. Arbeidserfaring hos tjenesteleverandører vil gi studentene kunnskap om tjenestene som tilbys, bruk av diagnostiske tjenester fra fiskeoppdrettere eller praktiserende veterinærer og hvordan diagnostikken bidrar til sykdomsbekjempelse og risikostyring i akvakulturvirksomheten.

Mål og læringsutbytte Fiskvelferd

Gi en introduksjon til fiskevelferd i moderne fiskeavl (med vekt på salmonider).

Etter å ha gjennomført kurset skal studentene:

 • Ha god kjennskap til kriteriene for fiskevelferd og kunne gradere nivå av velferd.
 • Ha kunnskap om begreper og gradering av god eller dårlig velferd og hvilke faktorer som skal vektlegges under i en oppdrettssituasjon.
 • Kjenne komparative aspekter knyttet til velferd i moderne husdyrhold.
 • Høste praktiske erfaringer med kritiske punkter/faktorer under produksjon/slakting av laksefisk som er viktig for fiskevelferd.
 • Kjenne lovverket som regulerer fiskevelferd og veterinærenes rolle og ansvar. 

Valgfritt: Formål og læringsutbytte: Faglig og metodisk fordypning relatert til fordypningsoppgaven

Gi mer tid knyttet til oppgaver som krever ekstra forberedelse.

Studentene skal etter endt praksisperiode ha detaljert kunnskap om det fagtema som fordypningsoppgaven omhandler. 

Studenten skal etter endt undervisning ha utvidet kunnskaps- og ferdighetsnivå med hensyn på å håndtere praktisk klinisk arbeid hos produksjonsdyr og hest, samt å vurdere dette opp mot behovet for å iverksette tiltak på besetningsnivå og å gjennomføre slike tiltak.

Files/Documents

ISCED Categories

Biology
Conservation and environmental management
Aquaculture
Fisheries
Veterinary sciences