Skip to main content
x

Hydrografia Morska (Bachelor in Hydrography )

Type
Bachelor (ISCED 2011 level 6)
Language

Polish

Duration 7 semesters
Cost $331-637 USD/Month

Koncepcja kształcenia studentów na kierunku hydrografia morska zakłada, że absolwent tego kierunku studiów nabędzie kompleksową, poszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu hydrografii, w szczególności hydrografii morskiej oraz uzyska w trakcie trwania studiów bardzo dobre przygotowanie teoretyczne i zdobędzie umiejętności praktyczne niezbędne w przyszłej pracy inżyniera hydrografa. Absolwent otrzyma pełne wykształcenie oparte na podstawach nauk ogólnych, technicznych, ścisłych i przyrodniczych niezbędne do podjęcia pracy na morzu i w pomiarach związanych z szeroko rozumianymi badaniami morza oraz wód śródlądowych. Przekazanie wiedzy w zakresie nauk o Ziemi i środowisku pozwoli na prawidłowe rozumienie podstawowych zjawisk fizycznych oraz procesów geologicznych zachodzących w środowisku wodnym, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska morskiego.

Uwzględniając fakt, że praca hydrografa, z zasady, odbywa się w środowisku morskim, na statku w trakcie studiów studenci zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu budowy i stateczności statku, manewrowania statkiem, bezpieczeństwa nawigacyjnego, ratownictwa morskiego, przewozów morskich, ochrony środowiska morskiego oraz prawa morskiego. Bazę wyjściową stanowić będzie wiedza z podstawowych nauk matematyczno-fizycznych oraz kierunkowych dyscyplin i przedmiotów, takich jak: nawigacja morska, informatyka, automatyka, elektrotechnika, hydrometeorologia i oceanografia, astronawigacja, okrętowe urządzenia nawigacyjne, hydrograficzne przyrządy i systemy pomiarowe, geomatyka, systemy informacji przestrzennej. Umiejętności sondowania, opisywania dna morskiego wsparte będą podbudową merytoryczną w ramach bloku zajęć z dyscypliny nauk o Ziemi i środowisku wśród których wymienić należy: geologię dna morskiego, geofizykę, hydroakustykę, fizykę morza oraz surowce mineralne mórz i oceanów.

Umiejętności praktyczne rozwijane w trakcie studiów umożliwią absolwentowi wykonywanie pomiarów na akwenach morskich i wodach śródlądowych z wykorzystaniem nowoczesnych systemów i urządzeń pomiarowych; począwszy od ich przygotowania, w tym uwzględnienia ich ograniczeń, poprzez bieżącą kontrolę pomiarów, skończywszy na wstępnym opracowaniu wyników zgodnie z obowiązującymi standardami międzynarodowymi. Praktyczny wymiar dużej części zajęć przygotuje absolwentów do samodzielnej i zespołowej pracy zawodowej.

Koncepcja kształcenia zakłada ponadto wykształcenie samodzielności myślenia, krytycyzmu, odwagi intelektualnej i umiejętności podejmowania decyzji w sytuacjach typowych i niestandardowych. Studenci muszą też posiąść umiejętność kojarzenia interesów grupowych z interesami jednostkowymi oraz elastyczność w modyfikowaniu postaw własnych i przyszłych współpracowników.

Absolwent kierunku studiów hydrografia morska przygotowany będzie do pracy na morzu z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa ludzi, obiektów i środowiska w kontekście uwarunkowań technicznych i prawnych. Absolwent odbędzie studia uznane na poziomie operacyjnym i posiadać będzie odpowiednie kwalifikacje zgodnie z wymogami sekcji A-II/2 Konwencji STCW 1978/95 (Dz. U. z 1984 r. Nr 39, poz. 201 i 202, Dz. U. z 1999 r. Nr 30, poz. 286, Dz. U. z 2013 poz. 1092 oraz Dz. U. z 2018 poz. 2088). Program kształcenia uwzględnia wymagania zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie ramowych programów szkoleń i wymagań egzaminacyjnych dla marynarzy działu pokładowego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 121), w związku z czym absolwent, po zdaniu egzaminu dyplomowego uznanego za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie uznania egzaminu dyplomowego w uznanych uczelniach za równoważny z egzaminem kwalifikacyjnym na poziomie operacyjnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 220) oraz po odbyciu praktyki pływania określonej Rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wyszkolenia i kwalifikacji członków załóg statków morskich (Dz. U. z 2018 r. poz. 802) zdobędzie uprawnienia do uzyskania dyplomu oficera wachtowego w dziale pokładowym w żegludze przybrzeżnej.

Program kształcenia na kierunku hydrografia morska uwzględnia ponadto w całości ramowy program szkolenia dla hydrografów morskich kategorii B, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wymagań kwalifikacyjnych do wykonywania pomiarów hydrograficznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1947), w związku z czym, absolwent kierunku, po odbyciu określonej przepisami praktyki, spełni wymogi uprawniające do ubiegana się o dyplom hydrografa morskiego kategorii B.

Structural components
Thesis/Dissertation
Laboratory training

Application procedure

Grant opportunities

Prerequisites

Świadectwo ukończenia szkoły średniej

ISCED Categories

Physical and chemical oceanography