Skip to main content
x

Academic System – Master of Science in Aquaculture (Academic System – Master of Science in Aquaculture )

Type
Master (ISCED 2011 level 7)
Language

English

Duration 2 semesters
Cost 2500 USD / Year for Foreigns

FIS 3001 : SAINS PERIKANAN II
Jam Kredit : 4 (3 + 1)

Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada bidang perikanan secara menyeluruh merangkumi perikanan tangkap dan akuakultur. Kursus ini juga membincangkan tentang kepelbagaian sumber perikanan dan habitat, kaedah dan peralatan tangkapan ikan, serta prinsip, sistem, dan kaedah ternakan ikan. Ianya juga akan menekankan mengenai kaedah pengurusan perikanan terbaik yang diamalkan, serta kepentingan peraturan dan undang undang perikanan. Isu-isu terkini serta permasalahan tentang perikanan dan persekitarannya akan turut dibincangkan.

FIS3106 : MIKROBIOLOGI PERSEKITARAN AKUATIK
Jam Kredit : 3 (2+1)

Kursus ini bertujuan untuk memperkenalkan asas mikrobiologi dalam ekosistem akuatik dan kepentingannya kepada manusia dan alam sekitar. Ia membincangkan skop dan sejarah mikrobiologi, serta penggunaan mikroskop dalam pemerhatian kepelbagaian struktur dan fungsi sel. Kursus ini juga memberi fokus terhadap mikroorganisma di dalam persekitaran akuatik, interaksi di antara mikroorganisma dan hidupan akuatik, penyakit bawaan air dan kaedah pengawalan mikroorganisma menggunakan agen-agen kimia dan fizikal serta rawatan air sisa. Kaedah pengkulturan dan pengasingan mikroorganisma menggunakan teknik aseptik di makmal juga ditekankan. Pada hujung kursus ini, pelajar akan dapat menghubungkaitkan kepelbagaian, kepentingan dan interaksi mikroorganisma akuatik dengan hidupan dan persekitaran akuatik selain berupaya melakukan teknik-teknik asas mikrobiologi secara betul termasuk penyediaan laporan hasil kajian mikrob akuatik dengan tepat.

FIS 3401 : BOTANI AKUATIK
Jam Kredit : 3 (2 + 1)

Pengenalan persekitaran akuatik. Taksonomi tumbuh-tumbuhan akuatik. Taksonomi alga (mikroalga dan makroalga), makrofit air tawar dan angiosperma marin (rumput laut dan bakau). Komuniti-komuniti alga, makrofit air tawar dan angiosperma marin dan ciri-ciri persekitarannya. Penggunaan dan kepentingan ekonomi alga, makrofit air tawar dan angiosperma marin.

FIS 3104 : BIOLOGI INVERTEBRAT AKUATIK II
Jam Kredit : 3 (2 + 1)

Kursus ini akan memperkenalkan kesemua kumpulan dan spesis invertebrat akuatik penting yang banyak didapati dalam ekosistem marin. Ia akan memperbincangkan ciri utama Filum, struktur luaran dan dalaman, fungsi serta peranan setiap struktur tersebut dalam mempengaruhi corak perkembangan hidup invertebrat akuatik. Penjelasan juga akan dititikberatkan pada kesemua sistem fisiologi utama badan terutama sistem pemakanan dan pembiakan. Kepentingan ekologi dan ekonomi spesis dan Filum juga akan turut diperbincangkan.

FIS 3204 : EKOLOGI AKUATIK
Jam Kredit : 4 (3+1)

Prinsip dan konsep ekologi mengenai ekosistem: aliran tenaga, produktiviti, struktur rantaian/jaringan makanan dan aras trofik; kitaran biogeokimia; susunan dan struktur komuniti; populasi; spesies dan individu dalam ekosistem. Strategi perkembangan: konsep sesaran dan klimaks. Ekologi habitat, pencemaran dan kestabilan ekosistem.

FIS 4501 : TEKNOLOGI ALATAN PERIKANAN
Jam Kredit : 3 (2 + 1)

Pengenalan kepada hidrodinamik alatan menangkap ikan. Pembuatan model dan pengujian alatan menangkap ikan. Penetepan kuasa kuda dengan alatan menunda. Teori model untuk menentukan daya yang bertindak ke atas pukat. Pengesuaian model kepada alatan besar yang lain seperti pukat jerut, pukat tarik dan lain-lain. Analisis daya ke atas badan yang terikat dan bersauh. Kerja praktik termasuk membina dan menguji model pukat.

FIS 3102 : EKOFISIOLOGI ORGANISMA AKUATIK
Jam Kredit : 3 (2 + 1)

Bentuk perubahan-perubahan persekitaran dan kesan terhadap organisma akuatik. Proses-proses fisiologi pada peringkat sel dan organ-organ. Integrasi sistem fisiologi. Gerakbalas penyesuaian dan bukan penyesuaian organisma terhadap perubahan sekitaran (suhu, oksigen terlarut, saliniti, bahan kimia dan organisma akuatik yang lain) dan mekanisma fisiologi yang terlibat. Penggunaan keadaan fisiologi organisma akuatik sebagai penunjuk tekanan persekitaran.

FIS 3002 : BIOSTATISTIK PERIKANAN
Jam Kredit : 3 (2+1)

Kursus ini menerangkan tentang penggunaan statistik dalam reka bentuk eksperimen yang biasanya digunakan dalam bidang perikanan. Pelajar akan didedahkan kepada beberapa asas statistik seperti pengiraan purata, mod, medium, variasi, julat dan lain-lain menggunakan kalkulator dan juga komputer (Excel dan SPSS). Cara-cara persembahan data kajian juga akan diajar kepada pelajar-pelajar. Pelbagai ujian statistik yang penting seperti ujian bandingan t, ujian z, ANOVA, regresi dan korelasi juga akan didedahkan kepada pelajar. Pada akhir kursus ini, pelajar akan mengetahui penggunaan setiap ujian untuk reka bentuk yang berlainan dan mampu mengintepretasi hasil data masing-masing.

FIS3105 : IKTIOLOGI
Jam Kredit : 4 (3+1)

Kursus ini bertujuan untuk membolehkan pelajar mengetahui dan memahami anatomi ikan, konsep evolusi, taksonomi dan sistematik ikan. Pelajar diberi pengetahuan tentang zoogeografi dan ekologi ikan secara global. Kumpulan utama ikan di Malaysia dan nilai pemuliharaan juga dibincangkan. Pelajar didedahkan kepada kaedah persampelan, pengisihan dan penyimpanan spesimen. Pelajar berpeluang mengklasifikasikan sekumpulan ikan ke dalam aras taksonomi yang terendah. Pada akhir kursus ini, pelajar mampu mengenalpasti ikan melalui pemerhatian ciri-ciri morfologi ikan dengan bantuan kepustakaan.

FIS 3501 : TEKNIK EKSPLOITASI SUMBER AKUATIK II
Jam Kredit : 3 (2 + 1)

Konsep pemuliharaan dalam konteks eksploitasi. Pengkelasan alatan yang digunakan dalam ekploitasi sumber akuatik. Pengenalan mengenai kaedah operasi, rekabentuk dan pembinaan alatan. Faktor mempengaruhi kecekapan alatan dan operasi. Pembangunan masa depan kawasan sumber.

Structural components
Thesis/Dissertation

Application procedure

To do so contact them in the following web page: http://fpm.umt.edu.my/online-form/

Grant opportunities

Two of the below scholarship (in link) Biasiswa Tuanku Canselor (BTC) and Biasiswa Universiti Malaysia Terengganu (BUMT) are considered as prestigious scholarships. However, the scholarship are solely  meant for local students who have excel in their educations and plan to pursue their postgraduate studies at UMT. 

http://postgrad.umt.edu.my/?page_id=112

Prerequisites

i. Fees/Debt
Students who still owe or do not have a financial guarantor are not allowed to register.

ii. Information Update
Students are responsible to update their personal information from time to time and inform the School for record purposes.

ISCED Categories

Aquaculture